socialna vključenost

Imperativ uspešne moderne družbe temelji na oblikovanju takšnih skupnostnih modelov, ki bodo zagotavljali vključevanje posameznikov in skupin v njeno družbeno okolje, ter na ta način, s človeškimi viri, prispevali k njeni dodani vrednosti.

 

Skozi vse večji obseg segmentacije, se slabšajo pogoji dostopa posameznim ciljnim skupinam do dela, zaradi česar ostaja v evidenci brezposelnih vse več tistih, ki so ovirani tako pri vključevanju v trg dela, kot socialni vključenosti v zanje suportivne mreže. Slednje ne prinaša zgolj deprivacije, temveč drsenje v izgubljanje vitalnih socialno-varstvenih pravic in v revščino.

S programom socialne vključenosti, ki smo ga izoblikovali in razvili v INTEGRI sledimo tej inkluzivnosti z upoštevanjem najnovejših dognanj na področju socialne in zaposlitvene rehabilitacije. Teoretična osnova programa izhaja iz globalne teorije preprečevanja socialne izključenosti in marginalizacije posameznikov in skupin, praktična pa v delovno-okupacijsko naravnanem modelu, ki služi socialni krepitvi posameznika, ob hkratnem pridobivanju in utrjevanju delovnih spretnosti in veščin.

Več o programu socialne vključenosti na povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/programi_socialne_vkljucenosti/